28 September 2007

Tip Keselamatan Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri

Salam bahagia,

Lama sungguh tak blogging. Rindu lak rasanya. Harap saya tak jadi "Bloggerholic" .. Hiss apa istilah tu..? Apa ada ker sesiapa dah jadi "bloggerholic"..? Moga-moga bulan Ramadhan nie tak ada la yer..

Ni Puasa dah 16 Hari dah ni. Semangat Raya pun mesti ada punyakan. Nak pulang ke kampung agaknya boleh rasa selesa ker nak tinggalkan rumah.

Apa kata saya bagi satu idea bagaimana untuk mententeramkan jiwa bila sudah tiba dikampung halaman nanti.

Sebenarnya kita boleh membuat persediaan keselamatan dirumah kita. Bagaimana ya?
 1. Kalau bolehlah saya mahu supaya kawasan rumah tempat saya tinggal itu perlu ada semangat kejiranan.
  Bagaimana? Nie musim perayaan dah nak sampai. Jiran sebelah dah balik kg contohnyalah. Nak harapkan pihak polis jaga kawasan rumah kita pun tak boleh juga.
 2. Apakata setiap kawasan blok rumah kita pasangkan camera monitor' dan disambung ker PC rumah jiran masing-masing. Kalau jiran bangsa lain pun lebih elok dan bagus juga.
 3. Kalau jiran hujung sana dimasuki pencuri melalui pintu belakangnya, kita boleh berhubung dgn jiran yg lain pun supaya tel. polis bantuan sedang kita merakam dan memerhati pencuri tersebut."Bahaya pergi sorang-sorang" kan.
 4. Nak lebih bagus lagi masukkanlah sambungan ke tel bimbit kita itu chanel monitor PC kat rumah tu. Carilah dan pakatlah dengan 'jenjiran' (singkatan ni) kita tu memasang kamera kat rumah masing-masing. Boleh buat amaran/alarm dengan menekan butang kecemasan sekiranya berlaku apa-apa pecah masuk rumah jiran kita tu.
 5. Sekiranya beliau dikampung halaman bolehlah hantar amaran SMS supaya mudah dihubungi nanti. (Hai itu pun kalau adalah 'jenjiran' yang prihatin ye tak..?

Apa pendapat anda?

05 September 2007

Penafsiran al-Quran : Kaedah dan Penghayatan

Tafsir Maudhuiy : Penafsiran al-Quran : Kaedah dan Penghayatan

Tafsir dari sudut bahasa ialah keterangan dan kenyataan. Dari segi istilah ialah ilmu yang membicarakan perihal al-Qur'an berdasarkan dalil-dalil terhadap maksud dan tujuan Allah sekadar yang termampu oleh daya pemikiran manusia. Sesetengah ulama memberikan pengertian tafsir sebagai merangkumi perkara-perkara yang berhubung dengan kedudukan kalam Allah yang dimulai dari sudut sanad atau sandaran lafaz dan pengertian makna yang berhubung dengan sesuatu hukum. Ini termasuk sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat dan masa sesuatu kejadian itu berlaku.

Sesuatu penafsiran yang dapat diterima sebagai hujah oleh ahli-ahli tafsir mestilah mengandungi sususan ilmu bacaan (al-qiraat), yang lengkap, ilmu usul dan ilmu bahasa yang melingkupi nahu, saraf, balaghah, bayan, badi' dan sebagainya. Para ulama menyebutkan bahawa antara semulia-mulia ilmu walaupun tidak secara mutlak ialah ilmu tafsir.

Di samping itu, para pentafsir mestilah membuktikan keaslian data-data yang digunakan olehnya. Sarjana-sarjana tafsir menyebutkan sumber yang asli sebagai asil dan sumber-sumber yang tidak berpandukan al-Qur'an dan sunnah sebagai dakhil atau kemasukan unsur-unsur luar seperti Israiliyyat. Bagi pengkajian ilmu tafsir, asil dikira sebagai tafsiran berpandukan inti dasar yang diambil dari al-Qur'an atau Sunnah nabi atau pendapat para Sahabat dan pengikut yang sezaman dengannya.

Adapun dakhil ialah tafsiran yang tidak pernah dimasyhurkan dalam golongan di atas, dan ia terserap menerusi bidang penafsiran al-Qur'an oleh musuh-musuh Islam yang mempunyai tujuan tertentu selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

Penyelewengan penafsiran berlaku dari luar yang terdiri daripada puak Yahudi, Nasrani dan Majusi yang sengaja menyelidik dengan teliti ruang-ruang kelemahan yang boleh merendahkan kedudukan umat Islam dengan menimbulkan keraguan dan memaparkan masalah-masalah palsu. Penyelewengan dari dalam pula tertumpu kepada golongan –golongan yang tertentu seperti golongan Batiniah yang menafsirkan al-Qur'an secara simbolik yang bertujuan untuk membatalkan syariat daripada dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Mereka mendakwa setiap ayat al-Qur'an terdapat maksud-maksud kebatinan. 

Sumber-sumber asli Asil bagi tafsir ialah al-Qur'an, sunnah, pendapat-pendapat Sahabat dan tabi'in, kaedah-kaedah penggunaan ilmu bahasa dan ijtihad yang bedasarkan dalil dan bukti yang lengkap.Pada zaman awal Islam, Nabi adalah penafsir dengan sunnah qauliah (perkataan) dan sunnah fi'liyat (perbuatan). Rasulullah sentiasa menerang dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an di hadapan para Sahabat selama masanya turunnya al-Qur'an sehingga akhir hayat baginda.

Syarat-syarat Penafsir al-Qur’an dan Aliran-Aliran TafsirMereka yang ingin menafsirkan al-Qur'an harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

i. Memiliki kepercayaan yang benar dan mematuhi segala ajaran Islam.
ii. Mempunyai tujuan yang benardan mengharap keredhaan Allah.
iii.Berpegang teguh kepada dalil-dalil naqal dari Nabi, para Sahabat, para tabi'in serta menghindari segala sesuatu yang tergolong sebagai bid'ah.
Seorang penafsir harus menguasai ilmu-ilmu yang diwajibkan ke atas penafsir iaitu :
 1. Ilmu bahasa Arab sebab hanya dengan ilmu ini erti dan maksud perkataan itu dapat diketahui.
 2. ilmu nahu kerana erti sesuatu kaokata selalu berubah dan berbeza-beza menurut perbezaan statusnya di dalam struktur kalimat, maka ilmu nahu ini penting difahami dan diperhatikan.
 3. Ilmu tasrif atau saraf kerana dengan ilmu ini bentuk kosakata dan kalimat dapat diketahui.
 4. Ilmu al-isytiqaq (asal usul kosakata) sebab sesuatu nama kata benda itu mempunyai erti yang berbeza-beza apabila pengambilannya berasal dari dua akar kata yang berbeza.
 5. Ilmu al-ma'ani kerana dengan ilmu ini ciri-ciri struktur kalimat dapat diketahui dari segi indikasi maknanya.
 6. Ilmu bayan kerana dengan ilmu ini ciri-ciri struktur kalimat dapat diketahui dari segi perbezaannya berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan indikasinya.
 7. Ilmu badi' kerana dengan ilmu ini segi-segi keindahan kalimat dapat diketahui. Ketiga-tiga ilmu al-ma’ani, ilmu bayan dan ilmu badi’ dinamakan ilmu al-Balaghah.
 8. Ilmu al-qiraat kerana melalui ilmu ini dapat diketahui cara-cara mengucap ayat-ayat al-Qur'an dan dengan ilmu ini bacaan-bacaan yang masih mengandungi beberapa kemungkinan dapat ditarjihkan.
 9. Ilmu usuluddin kerana di dalam al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang ertinya zahirnya tidak boleh ditujukan kepada Allah. Oleh sebab itu, para ahli usuluddin mentakwilkan erti ayat tersebut dan mengemukakan hujah atau dalil mengenai hal yang mustahil, yang wajib dan yang harus.
 10. Ilmu usul fiqh kerana melalui ilmu ini arah istidlal dan istinbat hukum dapat diketahui.
 11. llmu asbab al-nuzul kerana dengan ilmu ini maksud sesuatu ayat dapat diketahui sesuai dengan peristiwa yang melatari turunnya ayat tersebut.
 12. Al-nasikh wa al-mansukh untuk mengetahui dan membezakan antara lafaz muhkam dari lainnya.
 13. Ilmu Fiqh.
 14. Hadith-hadith Nabi yang menjelaskan penafsiran hal-hal yang mujmal dan mubham. 
 15. Ilmu al-mauhibah iaitu suatu ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui.
Sebahagian ulama menambahkan lagi syarat-syarat dalam menafsirkan al-Qur’an iaitu niat ikhlas dalam mencari maksud al-Qur’an, mengetahui sejarah dakwah di Mekkah dan Madinah dan ilmu psikologi tentang tabiat manusia.Namun begitu, syarat-syarat yang dijelaskan tersebut adalah untuk mereka yang ingin menjadi penafsir al-Qur’an. Ia bermaksud untuk mendalami penafsiran al-Qur’an.

Sekiranya ia hanya a untuk memahami al-Qur’an dan memahami ayat-ayat secara umum, maka tidaklah disyaratkan perkara tersebut. Mamadai ia memahami secara umum ayat tersebut.. Malahan tuntutan memahami ayat-ayat tafsiran bukan sahaja kepada segolongan ulamak sahaja tetapi seluruh umat Islam harus membaca dan memahami makna dan penafsirannya.Para ulama membahagikan kaedah tafsir kepada empat jenis iaitu :

1) Tafsir al-Ijmali (Tafsir Secara Ringkas). 
Tafsir jenis ini hanya mengupas makna-makna ayat secara ringkas seperti Tafsir al-Jalalayn oleh al- Sayuti dan Safwah al-Bayan li Ma’ani al-Qur’an oleh Husayn Makhluf.

2) Tafsir al-Tahlili (Tafsir Secara Analisa).
Tafsir jenis ini membuat analisa dari satu surah ke satu surah atau dari satu ayat ke satu ayat dengan memberi penerangan yang lebih mendalam dalam pelbagai tajuk seperti akidah, bahasa dan perundangan. Antara tafsir jenis ini ialah Tafsir al-Zamakhshari, Tafsir al-Baydawi, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Ibn ‘Atiyyah, Tafsir al-Qasimi, Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Razi, Tafsir al-Biqa’iyy dan Tafsir Ibn ‘Ashur.

3) Tafsir al-Muqaran (Tafsir Secara Perbandingan). 
Tafsir jenis ini membuat perbandingan antara beberapa tafsir dan manhaj. Melalui tafsir ini dapat diketahui manhaj setiap tafsir tersebut serta membuat perbandingan di antaranya. Peneliti juga berusaha membandingkan arah dan kecenderungan masing-masing penafsir dan menganalisis tentang sebab yang melatari seorang penafsir menuju arah dan memilih kecenderungan aliran tersebut.

4) Tafsir al-Mawdu‘iyy ialah menghimpun ayat-ayat dalam satu tajuk secara lafaz atau hukum dan menafsirkannya mengikut tujuan-tujuan al-Qur'an. Penafsiran yang mengikut manhaj akidah terbahagi kepada 4 bahagian utama :

1. Tafsir ahli Sunnah wa al-Jamaah.
2. Tafsir mengikut manhaj Muktazilah.
3. Tafsir mengikut mazhab Syiah.
4. Tafsir mengikut aliran kesufian.
Pembahagian mengikut keilmuan dan sumber-sumber terbahagi kepada 4 bahagian iaitu :

i. Tafsir al-Ma'thur atau tafsir riwayat.
ii. Tafsir al-Ra'yiiii. Tafsir al-Fiqhiv. Tafsir al-Isyari/Tafsir al-Sufi.
iii. Ada juga yang menambahkan lagi kepada Tafsir al-Falsafi, Tafsir al-Ilmi dan.
iv. Tafsir al-Adab al-Ijtima'i.

Kebanyakan ulama mempertikaikan penggunaan akal dalam penafsiran yang dikenali sebagai tafsir al-Ray'i. Ada segolongan yang menegah dan ada yang mengharuskannya. Namun keharusan yang diberikan itu adalah penafsiran yang mengikut syarat-syarat yang mesti dipatuhi. 
Golongan yang mengharuskan penafsiran dengan menggunakan pendapat sendiri berpendapat bahawa mereka yang ingin melibatkan diri dalam penafsiran al-Qur'an mestilah yang benar-benar ahli dan mengetahui bidang ilmu yang tertentu seperti digariskan oleh para ulama. Tafsir al-Ma’thur atau tafsir riwayat adalah tafsir yang terbatas pada riwayat dari Rasulullah dan dari para Sahabat atau muid-murid mereka dari kalangan tabi’in, dan juga tabi’tabi’in. 

Namun tafsir jenis ini juga terdapat kelemahan kerana adanya riwayat da’if, mungkar dan maudu’ . Di samping terdapat pertentangan riwayat antara satu sama lain. Manakala tafsir al-Ray’i atau tafsir al-dirayah ialah ijtihad oleh para mufassirin dalam memahami al-Qur’an dengan mengikut syarat-syata tertentu.

Al-Qurtubi menyebutkan bahawa penegahan tafsir dengan pendapat disebabkan pertama, ia membolehkan seseorang itu mengeluarkan pendapat dengan mengikut hawa nafsu untuk mendapat matlamat dan tujuannya. Kedua, ia membolehkan seseorang itu menafsirkan al-Qur’an secara zahir tanpa melihat kedudukan lafaz-lafaz yang asing (Gharib al-Qur’an) dan taqdim wa ta’khir. Tanpa memahami perkara tersebut menyebabkan seseorang itu menghukum secara zahir dan kemungkinan banyak kesalahan. 

Oleh itu, tafsir pendapat yang tercela adalah tafsiran yang hanya menafsir ayat-ayat atas prinsip hawa nafsu dan tidak berteraskan kepada nas atau ijmak atau kaedah bahasa atau berseiringan dengan nilai-nilai syariat. Manakala jika ia bertujuan untuk menyingkap makna yang sebenar apabila terdapat kekeliruan makna ayat tersebut dengan tidak menyalahi agama, maka adalah harus dan dibolehkan. 

Perkara yang ditegah ialah menyeret al-Qur’an untuk memperkuatkan hawa nafsunya dan pemikiran yang ia anuti. Dengan itu, maka al-Qur’an menjadi pengikut bukan yang diikuti, dihukumi bukan menghukum. 

Termasuk dalam perkara yang dilarang ialah keberanian menafsirkan al-Qur’an sebelum memiliki peringkat yang seharusnya dibolehkan dalam menafsirkan al-Qur’an dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.Para ulama telah mengariskan beberapa faktor dan unsur-unsur penyerapan dalam penafsiran yang merosakkan tafsiran al-Qur'an iaitu :
 1. Israiliyat iaitu penyerapan pengaruh dari golongan Yahudi dan Nasrani dan pengambilan maklumat yang ada hubungan dengan kepentingan masing-masing antara puak yang terlibat. Umat Islam tidak terlepas daripada penyerapan riwayat-riwayat yang disadurkan dari pendapat Yahudi dan Nasrani yang lebih dikenali sebagai ahli kitab.
 2. Hadith daif dan palsu dimasukkan untuk menyokong kumpulan mereka. Hadis-hadith daif dan palsu ini disandarkan kepada Rasulullah secara tipu daya sehingga menjejaskan sumber kedua yang dianggap asli dalam penafsiran.
 3. Penafsiran al-Qur'an dari sudut bahasa semata-mata dengan mengetepikan ilmu-ilmu lain yang ada hubungan dengan penafsiran. Malah terdapat penafsiran yang tidak tepat apabila susunan ayat terkeluar daripada kaedah bahasa Arab yang sebenar.
 4. Ta'wil-ta'wil puak Batiniah yang terpengaruh dengan fahaman Syiah yang menyeleweng. Mereka mengemukakan ta'wil-ta'wil yang batil dan bentuk penafsiran yang tidak mengikut kaedah tafsir yang sebenar.
 5. Penyelewengan ahli-ahli sufi dalam penafsiran dengan memutar belitkan makna ayat-ayat al-Qur'an dan membuat ta'wil yang batil.
 6. Penyelewengan puak-puak Babiah, Bahaiah dan Qadianiah yang muncul paada awal kurun ke 19M. Mereka berusaha menjadikan al-Qur'an sebagai alat untuk menyelewengkan pemikiran umat Islam dan merubah ayat Allah yang mulia.
 7. Penyelewengan-penyelewengan ahli-ahli tafsir yang kurang mahir dalam ilmu ketika menyusun kitab-kitab tafsir.Oleh itu, sememangnya terdapat beberapa kelemahan dan peyelewengan dalam penafsiran. Namun perkara tersebut telah diteliti dan diperhalusi oleh para ulama dengan menolak hujah-hujah golongan yang menyeleweng serta membetulkan pendapat jamhur mufassirin. 
Oleh itu, dakwaan ingin menafsir semula al-Qur'an perlu dilihat dari perspektif bahawa para ulama telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan penafsiran yang betul dan menolak pendapat yang palsu dan daif sepanjang zaman. 

Adalah menjadi kewajipan mengembalikan perspektif yang betul apabila berinteraksi dengan al-Qur'an dan meletakkan kepercayaan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut untuk meneliti pendapat-pendapat ulama dahulu bersesuaian dengan kehendak al-Qur'an dan keadaan sekarang.Peringatan bagi orang yang menafsirkan al-Qur'an agar tidak menimbulkan kekeliruan apabila mereka mengabaikan perkara-perkara berikut dalam menafsirkan al-Qur'an iaitu :

i. berhati-hati dalam hadith mawdu' dalam menafsirkannya.
ii. berhati-hati terhadap israiliyyat yang menyusup masuk ke dalam tafsir yang mengeruhkan kejernihan peradaban Islam.
iii. Berhati-hati terhadap pelbagai riwayat yang daif, bohong terhadap para Sahabat dan tabi'in.
iv. Berhati-hati terhadap pemikiran yang merosak dan tertolak dalam tafsir yang tidak ada seorangpun di antara para ulama yang tertbebas darinya, walaupun ia termasuk salah seorang ahli tafsir yang besar. Antara kaedah dan prinsip yang terbaik dalam menafsirkan al-Qur’an iaitu :
 1. Menggabungkan antara riwayat dan dirayah iaitu menggabungkan aspek nas atau dalil yang sahih dan hasil pemikiran yang jelas yang menggabungkan antara warisan turath dan semasa
 2. Menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an kerana al-Qur’an, satu bahagian darinya saling membenarkan bahagian yang lainnya. Satu bahagian menafsirkan bahagian yang lain.
 3. Menafsirkan al-Qur’an dengan hadith yang sahih.
 4. Mempergunakan tafsir sahabat dan tabi’in kerana para sahabat adalah murid madrasah Nabi Muhammad. Dengan madrasah itu, mereka mendapat ilmu dan kefahaman dari Rasulullah.
 5. Mengambil kemutlakan bahasa iaitu menggunakan kaedah dan prinsip bahasa Arab yang betul dan standard bertepatan dengan uslub nahu dan balaghah.
 6. Memperhatikan konteks kalimat di tempat dalam ayat. Ayat itu harus dikaitkan dengan konteksnya yang ada. Ia tidak boleh diputus hubungannya dengan yang sebelumnya dan yang selepasnya.
 7. Memperhatikan asbab al-nuzul kerana ia penting dalam memahami dan menafsirkan al-Qur’an.
 8. Menjadikan al-Qur’an sebagai rujukan utama dalam mencari kefahaman. Ia tidak memaksakan kehendak dirinya terhadap al-Qur’an dan menafsirkannya agar bersesuaian dengan kehendak dirinya atau mazhabnya.
M. Quraish Shihab menyebutkan keperluan menafsir al-Qur’an kerana al-Qur’an diturunkan untuk manusia sepanjang zaman dan tempat. Oleh itu, umat dituntut berinteraksi memahami al-Qur’an sebagaimana tuntutan yang pernah ditujukan kepada masyarakat yang menyaksikan turunnya al-Qur’an. Memahami dan menafsir al-Qur’an merupakan tuntutan dan perintah al-Qur’an sendiri selama mana penafsiran tersebut dilakukan secara sedar dan bertanggungjawab. 

Menurutnya, walaupun Islam memberi kebebasan untuk menafsirkan al-Qur’an namun ia mempunyai batas-batas yang perlu patuhi sebagaimana dalam setiap disiplin ilmu. Mengabaikan pembatasan-pembatasan tersebut akan menimbulkan pemikiran yang songsang dalam kehidupan. Islam juga membezakan antara penafsir dengan seorang yang hanya menguraikan tafsiran tersebut. 

Menurut M. Quraish Shihab, menafsir berbeza dengan berdakwah dan berceramah berkaitan dengan tafsir al-Qur’an. Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat penafsir, tidaklah bererti terlarang untuk menyampaikan huraian tafsir, selama huraian yang dikemukakannya berdasarkan pemahaman ahli tafsir yang memenuhi syarat-syarat penafsir. Tetapi apabila ia berdiri untuk mengemukakan pandapat-pendapatnya dalam bidang tafsir, ia perlu memiliki syarat-syarat tersebut.

Muhammad al-Ghazali memperjelaskan kemurnian dan keaslian al-Qur’an. Al-Qur’an al-Karim adalah satu-satunya wahyu yang masih kekal di dunia ini, kitab yang tidak didatangi kebatilan. Kekalnya keaslian al-Qur’an ini merupakan penghormatan tertinggi kepada manusia daripada ketandusan warisan nubuwwah yang terdahulu.

Menurutnya sikap umat Islam kini telah berubah dalam memahami al-Qur’an kerana mereka tidak menghiraukan al-Qur’an yang telah memberi kehormatan yang tinggi kepada manusia. Selanjutnya Muhammad al-Ghazali berkata :

“Tetapi sikap dan pendirian kaum Muslimin terhadap al-Qur’an yang telah memberi penghormatan kepada mereka sungguh menyedihkan. Semenjak beberapa kurun, dakwah al-Qur’an telah dibekukan, risalah Islam laksana sungai yang sudah kering airnya atau piala yang sudah tersumbat mulutnya. Umat yang dipilih oleh Allah s.w.t. supaya berurusan dengan al-Qur’an secara aktif sudah seperti kaum Jahiliyah dahulu yang pekak telinga mereka daripada mendengar bacaan al-Qur’an, hiruk-pikuk dalam majlis al-Qur’an secara terang-terangan mendustakan Rasulullah s.a.w sehingga baginda mengadu kepada Allah ; 

“Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur’an sesuatu yang tidak diacuhkan”.(al-Furqan ; 30)
 
Adapun orang-orang Islam hari ini, apabila mereka mendengar al-Qur’an mungkin mereka mengeluh ataupun diam, namun akal mereka lali dan deria mereka berserakan, berjalan di lembah yang asing, seolah-olah dipanggil dari tempat yang jauh.” 

Muhammad al-Ghazali menghuraikan sikap kaum Muslimin terhadap al-Qur’an memerlukan kajian yang mendalam. Umat Islam hari ini hanya menumpukan perhatian dari segi bacaannya sahaja tanpa ada usaha untuk memahami, mengerti dan menyelami, secara mendalam makna dan maksud al-Qur’an. 

Muhammad al-Ghazali sedih apabila didapati mereka yang berinteraksi dengan al-Qur’an secara tuli dan buta amat banyak. Mereka hanya mampu mendengar tapi tidak memahaminya. Sikap ini hendaklah dilenyapkan dan dijauhkan. Umat harus membaca dan mengkaji al-Qur’an sebaik mungkin dan memahami makna dan maksudnya. 

Mengkaji al-Qur’an bermaksud membacanya, memahaminya, memikirkannya serta mengungkapkan peraturan-peraturan Allah yang ada di dalam diri manusia atau alam seluruhnya di samping mengemukakan faktor-faktor kekuatannya dalam menghadapi tamadun masa kini. 

Mengkaji al-Qur’an juga adalah untuk mengetahui pengajaran atau hukum hakamnya, balasan baik dan ancaman buruk serta apa saja yang diperlukan oleh manusia di dalam membina peradaban.Beliau juga menjelaskan aliran-aliran penafsiran al-Qur’an seperti aliran penafsiran secara ma’thur, penafsiran hukum, penafsiran kalamiyyah, dan penafsiran al-Bayani. 

Walau bagaimanapun terdapat kelemahan serta kecacatan dalam aliran-aliran tersebut. Beliau menjelaskan bahawa yang mencacatkan aliran penafsiran ini (ma’thur) pada pandangannya ialah mengaitkan ayat-ayat al-Qur’an dengan hadith-hadith yang kebanyakannya da‘if. Ia menghalang usaha untuk mencetuskan pemikiran al-Qur’an kepada matlamat-matlamat yang syumul di dalam penafsiran, lalu menjadi asas kepada media penyebaran hadith-hadith da‘if yang menjadi asas pemikiran para mufassirin pada masa kini.

Beliau juga menerangkan penafsiran hukum yang telah dibuat oleh ahli tafsir, iaitu penafsiran ayat-ayat menurut hukum-hukum yang ditetapkan oleh para fuqaha dan cara-cara mereka menetapkan hukum. Mereka hanya mementingkan ayat-ayat hukum dan membataskan hukum pada hukum syarak tanpa maksud-maksud yang lain. 

Di sini perlu sedikit pembetulan. Perlu diketahui setiap aliran-aliran tersebut mempunyai kebaikan dan dasar tersendiri. Kita tidak boleh menafikan kelebihan yang disumbangkan oleh aliran-aliran tersebut. 

Tetapi apa yang diinginkan ialah hubungan dengan al-Qur’an penuh dengan kesedaran sehingga dapat menanggapi dimensi-dimensi dan maksud-maksudnya. Penggunaan hadith-hadith da‘if yang begitu lemah sanadnya adalah satu keaiban yang perlu dibersihkan daripada tafsir-tafsir al-Qur’an.


(Sukanya saya sekiranya artikel seperti diatas buat rujukan bersama..boleh kan..?)

Semoga mendapat manafaat bersama hendaknya. Wallahualam

03 September 2007

TIPU DAYA SYAITHAN [Suatu Ingatan]

Assalamu'alaikum,
Sebagai renungan dan ingatan semua..

Tipu daya syaitan terhadap manusia agar meninggalkan ibadah kepada Allah, terdapat 7 jalan/perkara :-

PERTAMA

Syaitan melarang manusia taat kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang dipelihara Allah akan menolak ajakannya, dan mengatakan ;
"Aku mengharap pahala dari Allah.Untuk itu, aku harus mempunyai bekal di dunia ini demi akhirat yang kekal."

KEDUA

Syaitan senantiasa memujuk manusia agar tidak taat. "Nanti saja atau kelak sudah tua",ajaknya
Orang-orang yang terpelihara akan menolaknya dengan mengatakan;
"Kematianku bukan berada di tanganmu.Jika aku menunda-nunda beramal hari ini atau esok. Sedangkan setiap hari aku mempunyai amal yang berlainan."
KETIGA

Syaitan senantiasa mendorong manusia untuk cepat-cepat dan beramal dan mengerjakan kebaikan. Kata syaitan; "Cepatlah beramal, agar engkau dapat mengejar dan mengerjakan amalan-amalan yang lain." Orang-orang yang selamat akan menolaknya dengan mengatakan;
"Amal yang sedikit tetapi sempurna lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak sempurna".

KEEMPAT

Kemudian syaitan akan menyuruh manusia untuk menjalankan amal baik Secara sempurna agar tidak dicela orang lain. Mereka dipelihara Allah akan mengatakan; "Bagi saya,penilaian cukup hanya dari Allah. Dan tidak ada manfaatnya beramal kerana manusia".

KELIMA

Setelah itu, syaitan membisikkan pujian kepada orang yang beramal, "Betapa tinggi darjatmu dapat beramal soleh dan betapa cerdik dan sempurna dirimu". Mendengar pujian itu, orang baik akan mengatakan bahawa keagungan dan kesempurnaan itu hanyalah kepunyaan Allah, bukan kekuatan atau kekuasaanku.Allah-lah yang melimpahkan taufik kepadaku untuk dapat beramal yang DIA redhai, dan memberikan pahala yang besar. Sekiranya tanpa kurnia-Nya, apalah erti amalanku ini, dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadaku.. disamping dosaku yang banyak pula.
KEENAM
Dengan gagalnya jalan kelima, syaitan akan menerap cara nombor enam. Cara ini lebih hebat dibandingkan cara-cara terdahulu, dan manusia tidak akan sedar terhadapnya, kecuali orang-orang cerdik dan berfikir. Syaitan membisiki hati manusia;

"Bersungguh-sungguh engkau beramal dengan sir, jangan sampai diketahui orang lain.Sebab Allah jualah memberitahukan kepada orang lain bahawa engkau seorang hamba yang ikhlas".
Begitulah, syaitan mencampur baurkan amalan seseorang dengan tipuannya yang sangat tersembunyi. Dengan ucapannya itu, syaitan bermaksud memasukkan sebahagian penyakit 'RIYA'.
Orang-orang yang dipelihara Allah akan menolak ajakannya dengan mengatakan; "Hai mal'un(yang dilaknat), tiada hentinya engkau menggodaku dan merosak amalanku dengan berbagai cara. Dan kini, kau berpura-pura seolah-olah akan memperbaiki amalanku, padahal kau bermaksud..... merosaknya. Aku adalah hamba Allah, dan Allah yang menjadikanku.
Dan jika berkehendakkan, Allah akan melahirkan atau menyembunyikan amalanku. Dan jika menghendaki.. Allah akan menjadikanku mulia dan hina. Semuanya adalah urusan Allah. Aku tidak khuatir, amalanku diperlihatkan atau tidak kepada orang lain,sebab itu bukan urusan manusia."
KETUJUH
Gagal dengan cara itu,syaitan akan menggoda manusia dengan cara lain. Ia mengatakan; "Hai manusia,janganlah engkau menyusahkan diri sendiri dengan beramal ibadah. Sebab, jika Allah telah menetapkanmu sebagai orang yang berbahagia pada hari 'azali' kelak, maka meninggalkan ibadah pun tidak menjadi mudarat.Engkau tetap menjadi orang yang berbahagia.
Dan sebaliknya, jika Allah menetapkanmu sebagai orang celaka, tidak guna engkau beribadah kerana engkau tetap celaka. Orang-orang yang dipelihara Allah sudah pasti akan menolak godaan itu dengan mengatakan;
"Aku hanyalah hamba Allah.Wajib bagiku menuruti perintah-Nya. Allah Maha Mengetahui.. menetapkankan dan kehendak-Nya, dan berbuat apa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Walau bagaimana keadaanku, amalanku tetap bermanfaat. Jika aku ditetapkan sebagai orang yang berbahagia, aku tetap beribadah guna memperbanyak pahala. Dan jika aku ditetapkan sebagai orang yang celaka..aku juga akan tetap beribadah agar tidaK menjadi penyesalan buatku.

Sekiranya aku masuk neraka,padahal aku taat..itu lebih aku lebih sukai daripada aku masuk neraka kerana berbuat maksiat." Tetapi tidak akan demikian kenyataannya..sebab janji Allah pasti terbukti dan firman-Nya pasti benar.Allah telah menjanjikan pahala kepada sesiapa saja yang taat kepada-Nya.Barang siapa mati dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah tidak akan dimasukkan neraka, melainkan syurga tempatnya.

Jadi, masuknya seseorang ke dalam syurga bukan kerana kekuatan amalannya.. melainkan kerana janji Allah yang pasti dan suci!! Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Sesungguhnya, taat kepada Allah sangat banyak godaan dan tipu dayasyaitan guna menggagalkannya. Bandingkan segala permasalahan dan perbuatan kepada keadaan tersebut, dan mohonlah pertolongan Allah agar terlindung dan terpelihara dari kejahatan syaitan. Sesungguhnya.. segala sesuatu berada di bawah kekuasaaan Allah, dan kepada Allah-lah kita mengharap taufik dan keredahaan.

Tiada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan taat, Kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha luhur dan Maha Agung.

Wallahualam.

02 September 2007

Kitab Siirus As-Salikin

AL-BABBUL AWALLU FILL'ITIQAD
( Bermula bab yang Pertama pada menyatakan 'itiqad. )
(Ketahui) olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akhil baligh itu mengetahui ia akan Zat Allah Ta'ala dan segala Sifat-Nya dan segala Efe'il-Nya.
(Bermula) keadaan Zat Allah Ta'ala itu bahawasanya wajib kita 'itiqadkan akan keadaan Allah Ta'ala itu ; iaitu Zat yang wajibul-ujud yang mustahak bagi segala Sifat Kemalat dan Maha Suci Ia dari segala Kekurangan.
(Bermula) Sifat Allah Ta'ala itu iaitu terbahagi kepada 4 bahagian :
Pertama Sifat Salbiah namanya : iaitu wajib kita 'itiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu ;
" Yang Esa; Tiada menyekutui bagi-Nya "
" Yang Tunggal; Tiada yang mengumpamai bagi-Nya "
" Yang dikehendaki oleh segala hambaNya; Tiada bagi-Nya lawan "

" Yang bersendiri; Tiada yang membandingi bagi-Nya "
" Bahawasanya Allah Ta'ala Sedia; Tiada yang mendahului bagi-Nya "
" Yang Terdahulu; Tiada bagi-Nya Permulaan "
" Yang Kekal Ujud-Nya; Tiada bagi-Nya Akhir "
" Yang Kekal selama-lamanya; Tiada bagi-Nya Kesudahan "
" Yang berdiri dengan sendirinya; Tiada membantu bagi-Nya "
" Yang Ada selama-lamanya yang Kekal; Tiada yang memutuskan bagi-Nya "
" Selama-lamanya dan sentiasa Ia bersifat dengan segala Sifat Kebesaran dan Sifat Ketinggian "
" Tiada yang menyudahi atasNya dengan kesudahan dengan sebab putus segala zaman dan dengan bermasa segala masa "
" Tetapi adalah Ia itu pada Permulaan dan Kesudahan dan Zahir dan Batin dan iaitu yang terlebih mengetahui dengan sesuatu "
(Dan bahagian kedua)
Sifat Tunziah namanya iaitu ; Wajib kita 'itiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu;
" Bukannya berjisim yang dapat dirupakan "

" Dan bukannya Jauhar yang dapat dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan "
" Wajib kita 'itiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai Ia akan segala Jisim yang baharu, tiada menyamai Ia pada takdir dan tiada menyamai Ia pada menerima bahagi "
" Dan wajib kita 'itiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukannya Jauhar dan tiada mengambil tempat akan Dia oleh segala Jauhar "
" Bukannya Ia 'Aradh dan tiada mengambil akan Dia oleh segala 'Aradh "
" Dan tetap lagi tiada menyamai Ia akan keadaan segala yang baharu dan tiada menyamai keadaan yang baharu ini akan Dia "
" Tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu dan tiada mengumpamai Ia akan sesuatu daripada segala yang baharu "
" Dan wajib kita 'itiqadkan bahawasanya Allah T'ala itu tiada boleh dihadkan akan Dia oleh kira-kira dan tiada meliputi oleh segala benua "
" Tiada dapat mengelilingi dengan Dia itu oleh segala pihak "
- Yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu didalam pihak kanankah atau pihak hadapankah atau pada pihak belakangkah atau pada pihak ataskah atau pada pihak bawahkah kerana segala pihak itu melazimkan jisim itu dan jisim itu melazimkan baharu.
(Bermula) Allah Ta'ala itu Maha Suci Ia daripada pihak dan Maha Suci daripada jisim dan Maha Suci daripada tempat dan Maha Suci daripada baharu. Dan hanyasanya Allah Ta'ala itu Qadim yang menjadikan sekelian yang baharu ini lagi kekal.
" Dan tiada meliputi akan Dia oleh segala bumi dan segala langit "
" Dan wajib kita 'itiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai Perintah dan mempunyai Kerajaan atas 'Arasy atas jalan yang mengata Ia akan Dia dan dengan makna yang menghendaki Ia akan Dia akan segala perintah yang Maha Suci daripada bersentuh dengan 'Arasy dan Maha Suci Ia daripada tetap Ia daripada tetap atas 'Arasy, Maha Suci daripada mengambil tempat padanya dan Maha Suci daripada berpihak kepadaNya. "
" Tiada menanggung akan Dia itu oleh 'Arasy tetapi adalah 'Arasy dan segala malaikat yang menanggung akan 'Arasy itu ditanggung dengan Lothfie-Qudrah Allah Ta'ala dan yang dikekali segala mereka itu akan menanggung akan 'Arasy itu didalam kuasa Allah Ta'ala dan didalam perintahNya. "
" Dan adalah Allah Ta'ala itu mempunyai Kerajaan diatas langit dan 'Arasy dan diatas tiap-tiap sesuatu hingga ke bawah tujuh petala bumi iaitu memerintah diatas sekelian sesuatu tiada bertambah hampirnya kepada 'Arasy dan tiada bertambah hampirnya kepada langit tetapi adalah Allah Ta'ala itu amat tinggi DerjatNya itu daripada 'Arasy seperti bahawasanya adalah Iaitu yang amat Tinggi DerjatNya itu daripada yang dibawah tujuh petala bumi yakni makna ATAS itu iaitu Ketinggian DerjatNya dan atas Kebesaran perintahNya jua kerana Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada pihak kerana segala pihak itu Sifat yang baharu."

( Terjemahan dari Jawi ke Rumi daripada Kitab Usul-Salikin )
Sumber : http://www.firdauskasim.com/2011/02/tutorial-yang-didedikasikan-kepada-azza.html#ixzz1PRfftMsn

Popular Posts

Custom Search